Intelligence and Investigation Talent Moves (January 2021)

Ken Chan
3 min readFeb 1, 2021

Nguyễn Phú Trọng (阮富仲) has been elected the general secretary of the Communist Party of Vietnam (CPV), during the 13th National Party Congress being held in Hanoi.

It will be his third term as the country’s most powerful political figure. He was first elected to the position in 2011, and re-elected in 2016.

The members of the politburo and the secretariat are also announced. 10 out of 18 politburo members are new to the highest party body.

The 200-strong party central committee (PCC) was announced earlier. The ins and outs are as follows:

80 new members:
Dương Văn An (杨文安) U Huấn (乌训) Nguyễn Văn Quảng(阮文广)
Nguyễn Hoài Anh (阮淮英) Trịnh Việt Hùng (郑越雄) Trịnh Văn Quyết(郑文决)
Nguyễn Doãn Anh (阮尹英) Lê Quốc Hùng (黎国雄) Nguyễn Kim Sơn(阮金山)
Lê Hải Bình (黎海平) Đỗ Trọng Hưng (杜仲兴) Nguyễn Thành Tâm(阮成心)
Đỗ Thanh Bình (杜青平) Trần Tiến Hưng (陈进兴) Dương Văn Thái(杨文泰)
Lê Tiến Châu (黎进珠) Bùi Quang Huy (裴光辉) Lê Đức Thái(黎德泰)
Hoàng Duy Chinh (黄唯征) Lê Quang Huy (黎光辉) Nguyễn Hồng Thái(阮宏泰)
Võ Chí Công (武志功) Nguyễn Xuân Ký (阮春记) Phạm Xuân Thăng(范春升)
Ngô Chí Cường (吴志强) Nguyễn Phi Long (阮飞龙) Nguyễn Trường Thắng(阮长胜)
Nguyễn Mạnh Cường (阮孟强) Nguyễn Thanh Long (阮青龙) Phạm Tất Thắng(范必胜)
Lương Quốc Đoàn (梁国段) Lê Quang Mạnh (黎光孟) Trần Đức Thắng(陈德胜)
Nguyễn Quốc Đoàn (阮国段) Lê Quốc Minh (黎国明) Nghiêm Xuân Thành(严春成)
Hồ Quốc Dũng (胡国勇) Trần Hồng Minh (陈宏明) Lê Đức Thọ(黎德寿)
Hoàng Trung Dũng (黄忠勇) Hồ Văn Mừng (胡文蒙) Lê Tấn Tới(黎晋进)
Nguyễn Văn Được (阮文得) Hà Thị Nga (何氏娥) Y Vinh Tơr(伊荣德)
Phạm Đại Dương (范大阳) Nguyễn Hữu Nghĩa (阮友义) Lương Nguyễn Minh Triết(梁阮明哲)
Bùi Thế Duy (裴世唯) Bùi Văn Nghiêm (裴文严) Nguyễn Đình Trung(阮廷忠)
Đỗ Đức Duy (杜德唯) Trần Thanh Nghiêm (陈青严) Vương Quốc Tuấn(王国俊)
Nguyễn Văn Gấu (阮文熊) Nguyễn Duy Ngọc (阮唯玉) Ngô Văn Tuấn(吴文俊)
Vũ Mạnh Hà (武孟河) Nguyễn Quang Ngọc (阮光玉) Nguyễn Anh Tuấn(阮英俊)
Vũ Hải Hà (武海河) Thái Đại Ngọc (泰大玉) Phạm Gia Túc(范嘉足)
Nguyễn Long Hải (阮龙海) Phan Như Nguyện (潘如愿) Hoàng Thanh Tùng(黄青松)
Lê Khánh Hải (黎庆海) Đặng Xuân Phong (邓春峰) Nguyễn Thị Tuyến(阮氏线)
Nguyễn Tiến Hải (阮进海) Vũ Hải Quân (武海军) Mùa A Vảng(梅阿往)
Tôn Ngọc Hạnh (孙玉幸) Trần Đức Quận (陈德郡) Huỳnh Quốc Việt(黄国越)
Nguyễn Văn Hiền (阮文贤) Lê Ngọc Quang (黎玉光) Nguyễn Minh Vũ(阮明宇)
Nguyễn Thị Hồng (阮氏红) Lương Tam Quang (梁三光)
80 leaving members:
Nguyễn Xuân Anh (阮春英) Nguyễn Mạnh Hiển (阮孟显) Thào Xuân Sùng(曹春崇)
Hà Ban (何班) Phùng Quốc Hiển (冯国显) Lê Vĩnh Tân(黎永新)
Trương Hòa Bình (张和平) Thuận Hữu (顺友) Đinh La Thăng(丁罗升)
Nguyễn Thanh Bình (阮青平) Đinh Thế Huynh (丁世兄) Sơn Minh Thắng(山明胜)
Phan Thanh Bình (潘清平) Nguyễn Thế Kỷ (阮世纪) Bùi Chí Thành(裴志成)
Nguyễn Văn Bình (阮文平) Ngô Xuân Lịch (吴春历) Nguyễn Văn Thành(阮文成)
Tất Thành Cang (必成钢) Nguyễn Đức Lợi (阮德利) Nguyễn Ngọc Thiện(阮玉善)
Lê Chiêm (黎占) Uông Chu Lưu (汪周刘) Đặng Thị Ngọc Thịnh(邓氏玉盛)
Hà Ngọc Chiến (何玉战) Trần Bình Minh (陈平明) Nguyễn Xuân Tiến(阮春进)
Nguyễn Nhân Chiến (阮仁战) Bùi Văn Nam (裴文南) Bùi Văn Tỉnh(裴文省)
Trịnh Văn Chiến (郑文战) Nguyễn Phương Nam (阮方南) Nguyễn Khắc Toàn(阮克全)
Lê Viết Chữ (黎曰储) Nguyễn Thị Kim Ngân (阮氏金银) Mai Trực(梅值)
Nguyễn Đức Chung (阮德钟) Trương Quang Nghĩa (张光义) Đào Việt Trung(陶越中)
Nguyễn Xuân Cường (阮春强) Phùng Xuân Nhạ (冯春雅) Trần Quốc Trung(陈国忠)
Lê Diễn (黎演) Nguyễn Thiện Nhân (阮善仁) Bế Xuân Trường(闭春长)
Trần Đơn (陈丹) Cao Đức Phát (高德发) Trương Minh Tuấn(张明俊)
Nguyễn Văn Du (阮文游) Tòng Thị Phóng (丛氏放) Nguyễn Thanh Tùng(阮青松)
Mai Tiến Dũng (梅进勇) Nguyễn Hạnh Phúc (阮幸福) Trần Văn Túy(陈文髓)
Phan Xuân Dũng (潘春勇) Võ Văn Phuông (武文丰) Đỗ Bá Tỵ(杜伯巳)
Trần Trí Dũng (陈智勇) Châu Thị Mỹ Phương (珠氏美芳) Võ Trọng Việt(武仲越)
Trịnh Đình Dũng (郑廷勇) Hoàng Bình Quân (黄平君) Triệu Tài Vinh(赵才荣)
Lê Xuân Duy (黎春维) Lê Thanh Quang (黎青光) Nguyễn Chí Vịnh(阮志咏)
Nguyễn Văn Giàu (阮文饶) Trần Đại Quang (陈大光) Nguyễn Văn Vịnh(阮文咏)
Phạm Hồng Hà (范红河) Phạm Văn Rạnh (范文让) Lê Quý Vương(黎贵王)
Bùi Văn Hải (裴文海) Phan Văn Sáu (潘文六) Trần Quốc Vượng(陈国旺)
Hoàng Trung Hải (黄忠海) Lê Đình Sơn (黎廷山) Ngô Thị Thanh Hằng(吴氏清姮)
Nguyễn Thanh Sơn (阮青山) Nguyễn Mạnh Hùng (阮孟雄)

There are two PCC members with the same name Nguyễn Văn Hùng (阮文雄). One is the vice chairman of the PCC’s inspection commission, while the other is the deputy minister of culture, sports and tourism.

General secretary Nguyễn Phú Trọng, born in 1944, is also the oldest one among the PCC members. The youngest member is Mùa A Vảng (梅阿往), born in 1983.

Next, we continue to look at some of the personnel changes in the intelligence, investigation and consultancy industry. The information is obtained through our sources as well as research of LinkedIn, Glassdoor, corporate and news websites etc.

  • In June, we reported that Adrian Coates left the London office of Forensic Risk Alliance (FRA). According to his LinkedIn profile, he became a director at the London-based FRP Advisory.
  • John Bennett (ex-FBI), Steve Bergman (from RSA Security) and John deCraen (from Alvarez & Marsal) joined the cyber risk practice of Kroll. Todd Keil (from Clearpath EPM) and Steven Palumbo (from Tiffany & Co.) joined the security risk management practice.
  • Tom Pannell (managing director), Lindsay Di Fede (senior director)…

--

--